B

backed for bail

термін на позначення ордеру на арешт, виданого судом поліцейському, відповідно до якого йому доручено звільнити обвинуваченого під заставу одразу ж після арешту за умови виконання певних умов.

bail

1. поручительство.

2. передача на поруки.

3. поручитель.

4. застава (під час передачі на поруки).

bail hostel

місце (будинок, гуртожиток) для тимчасового проживання осіб, звільнених під заставу.

bail in one's own recognisance

запорука про умовне звільнення з-під арешту (дається заарештованою особою від свого імені).

bailiff

1. судовий виконавець.

2. посадова особа суду на острові Ґернсі (бейліф).

bailiwick

округ, юрисдикція або посада бейліфа.

bailment

надання власником права володіння речами (без передачі права власності) іншій особі з конкретною метою (оренда речей, передача речей у борг, передача на зберігання, передача для здійснення ремонту тощо). Власник може вимагати речі назад або після закінчення визначеного терміну, або за власним бажанням.

bailment for reward

надання власником за окрему плату права володіння речами іншій особі з конкретною метою на визначений термін. Як правило, укладається відповідний контракт, у якому зазначено права та обов'язки сторін.

banking law

банківське право.

bankruptcy

стан особи-боржника, яку суд визнав неплатоспроможною.

bankruptcy petition

документ для подання до суду з метою розпочати процедуру банкрутства.

banns (of marriage)

оголошення в церкві про майбутнє одруження (тепер ідеться тільки про церковні шлюби).

Bar, the

1. адвокатура, баристери.

2. адвокатська практика.

Bar Council (General Council of the Bar)

орган, що керує діяльністю баристерів виданням обов'язкового для виконання кодексу їхньої поведінки, підтримує стандарти професії, а також розглядає скарги на баристерів.

bare licensee

особа, яка використовує або займає земельну ділянку з дозволу її власника, але не має жодних юридичних прав на неї. Такий дозвіл може бути відкликаний власником в будь-який час.

bare trust

довірча власність, згідно з умовами якої довірчий власник (управитель) зобов'язаний утримувати предмети довірчої власності на користь повнолітнього і дієздатного вигодоотримувача та діяти лише за його вказівкою.

також naked trust, simple trust

barrister

баристер, адвокат, який має право виступати у судах.

також barrister-at-law

barrister-at-law

див. barrister

basic award

мінімальне відшкодування (у виробничих суперечках).

basic intent

загальний намір скоєння злочину через недбалість та/або необережність, доведення яких є водночас доказом самого злочину.

battered child

дитина, до якої батьки, вітчим та/або мачуха чи інша особа, з ким вона проживає, застосовують фізичну силу. Закон про сімейне право 1996 р. передбачає механізми захисту прав таких дітей.

battered spouse (cohabitant)

особа, яка страждає від насильства іншого члена подружжя або партнера. Закон про сімейне право 1996 р. передбачає механізми захисту таких осіб.

battered person syndrome

«синдром побитої особи» (раніше «синдром побитої жінки»); психологічний синдром, яким страждають члени подружжя або партнери внаслідок довготривалого фізичного та емоційного насильства над ними іншим партнером.

battery

побої, побиття, нанесення побоїв.

bench warrant

ордер на арешт особи, яка не з'явилася до суду на його виклик або щодо якої було прийнято судовий наказ про неповагу до суду (особу не можуть знайти).

Benchers (Masters of the Bench)

судді та баристери, які є членами керуючого органу кожного з об'єднань баристерів (Inns of Court, див. там-то). Відповідають за допуск студентів, прийняття нових членів об'єднання та застосування дисциплінарних заходів до його членів.

beneficial interest

права вигодоотримувача щодо власності, утримуваної для нього у довірчій власності.

beneficial owner

власник, уповноважений володіти та використовувати земельну ділянку або дохід від неї у власних інтересах.

benefit-of-the-bargain damages

втрати разом із втраченою вигодою, яких зазнає одна зі сторін контракту через невиконання іншою стороною своїх зобов'язань.

benevolent purposes

цілі на благо громадськості, але не обов'язково благодійні.

bequeath

заповідати, відказувати (рухоме майно).

bequest

1. заповідальний відказ рухомого майна.

2. спадщина.

best-evidence rule

«правило найкращого доказу». Вимагає від сторони надання найкращих можливих доказів у справі. Зокрема, передбачає в разі покликлання на документ надати суду його оригінал.

beyond reasonable doubt

через недостатність слушних (обґрунтованих) підстав для сумніву.

bias

упередженість, упереджене ставлення.

bid

1. пропозиція ціни.

2. пропонована ціна.

bigamy

1. на момент чинного перебування в законному шлюбі укладення шлюбу з іншою особою. Є злочином і карається до 7 років ув'язнення.

2. бігамія, двошлюбність.

bilateral discharge

за умови невиконання жодною зі сторін своїх зобов’язань відповідно до контракту двостороннє припинення контрактних правовідносин укладанням угоди.

bill

1. законопроект (див. public Bill, private Bill, private member's Bill, hybrid Bill).

2. документ, напр., цінні папери, вексель, коносамент тощо (див. гасла нижче).

bill of certiorari

заява з проханням передачі розглядуваної справи до вищого суду на підставі певної кількості обставин, які можуть завадити здійсненню правосуддя.

bill of costs

рахунок на судові витрати та/або надані адвокатом послуги.

bill of exchange

переказний вексель, тратта.

bill of indictment

проект обвинувального акта складений письмово; подається прокуратурою до Суду Корони.

bill of lading

коносамент, накладна.

bill of sale

договір купівлі-продажу.

binding force

обов’язкова сила.

binding over (to keep the peace)

наказ суду першої інстанції або Суду Корони, який вимагає від особи утримуватись від певних дій або чинити (діяти) відповідно до передбачених дещо інших умов. Якщо особа порушує положення такого наказу, то вона або сплачує штраф, або справа повертається до суду з метою прийняття рішення про засудження.

birth certificate

свідоцтво про народження.

blackmail

шантаж.

blasphemy

блюзнірство.

blood alcohol level (over the legal limit)

вміст алкоголю в крові вищий дозволеного законом.

blood relationship

кровна спорідненість.

blood specimen

зразок крові (для аналізу).

blood test

аналіз крові.

blue book

«cиня книга» (за кольором обгортки). Одна з форм опублікування документів уряду, зокрема доповідей королівських комісій, урядових комітетів та комісій з розслідування.

board of directors

1. управління.

2. рада директорів.

bodily harm

фізичний біль, захворювання або ушкодження, в тому числі захворювання, спричинені порушенням нервової системи.

body corporate

корпорація.

body of laws

сукупність правових норм.

bomb hoax

передбачений законом вид злочину (скоєний однією особою чи групою людей), що зводиться до введення в оману людей щодо загрози вибуху, який може спричинити людські жертви та пошкодження власності.

bona fide

1. добросовісно, чесно (з латинської).

2. добросовісний, чесний.

bona fide holder for value

добросовісний утримувач (за оплатою).

bona vacantia

доктрина у англійському праві, згідно з якою власність, що залишилась без власника, стає власністю Корони за законом.

books of account, also accounting records

1. бухгалтерська книга.

2. запис господарських операцій компанії.

borough

територія, на якій діє місцеве самоврядування. Залишились переважно в Лондоні, в інших місцях скасовані Законом про місцеве самоврядування 1972 р.

borstal

раніше (до 1983 р.) пенітенціарний заклад для правопорушників віком від 15 до 20 років.

див. також Young Offenders Institution (YOI)

Boundary Commissions

незалежні органи, створені відповідно до Закону про виборчі округи 1986 р. для здійснення періодичного перегляду меж виборчих округів з урахуванням змін щодо кількості населення та надавання відповідних рекомендацій.

brand name

торгова марка.

breach of close

вторгнення на земельну ділянку, що належить іншій особі, без її дозволу.

breach of confidence

1. зрада довіри.

2. оприлюднення конфіденційної інформації.

3. порушення судової заборони про оприлюднення конфіденційної інформації.

breach of contract

порушення контракту (угоди). Практична неспроможність сторони контракту (угоди) виконати свої зобов'язання або ознака її наміру вжити подібних дій.

breach of (parliamentary) privilege

порушення парламентської недоторканності.

breach of statutory duty

порушення фізичною або юридичною особою зобов'язання, передбаченого законом.

breach of the peace

порушення громадського порядку.

breach of trust

порушення довірчим власником своїх обов’язків.

break clause

умова (договору) щодо припинення орендної плати.

breaking and entering

«злом та проникнення»; проникнення із доланням фізичної перешкоди до чужого помешкання з наміром здійснити в ньому злочинний акт.

breath test

тестування на вміст алкоголю в організмі шляхом видихання повітря у спеціальний пристрій.

breathalyser

1. тестування на вміст алкоголю.

2. пристрій для тестування на вміст алкоголю.

brewster sessions

щорічні збори осіб, відповідальних за ліцензування, з метою розгляду питання про надання, поновлення або передачу іншим особам ліцензій на продаж алкогольних напоїв.

bribery

давання або отримання хабарів.

bridleway

кінний та пішохідний шлях, яким громадськість має право користуватися за звичайним правом та Законом про шляхи 1980 р.

brothel

дім розпусти. Закон про статеві злочини 1956 р. забороняє орендувати приміщення, якщо орендодавець знає, що воно буде використане таким чином. Будь-яка угода, укладена з цією метою, стає недійсною.

buggery

содомія, скотолозтво. Такий вид злочину у правовій системі Англії більше не існує.

також sodomy

building lease

договір оренди земельної ділянки, відповідно до якого орендар зобов'язується забудувати її протягом визначеного періоду часу. Всі будівлі після закінчення терміну оренди зазвичай стають власністю землевласника.

building preservation notice

судовий наказ, який запобігає знесенню будівлі.

також building preservation order

building preservation order

див. building preservation notice

building scheme

визначена ділянка землі, яка продається одним продавцем частинами. Кожна така частина може підлягати зобов'язуючим обмеженням.

building society

будівельне кооперативне товариство, яке приймає депозити, сплачує відповідні відсотки і надає позики на купівлю будинків під заставні.

bundle

підшивка (документів).

burden of adducing evidence

тягар надання доказів (у ситуаціях, коли відповідач або звинувачений не погоджуються з твердженнями іншої сторони).

burden of going forward with evidence

тягар надання однією зі сторін додаткових доказів з метою виграти справу.

burden of proof

див. onus of proof

burglary

пограбування внаслідок проникнення в житлове чи офісне приміщення або на судно з метою крадіжки, заподіяння важких тілесних ушкоджень або завдання кримінальних збитків.

burglary with intent

пограбування з метою проникнення в житлове чи офісне приміщення з прямим умислом.

burglary without intent

пограбування з метою проникнення в житлове чи офісне приміщення з непрямим умислом.

business liability

відповідальність за невиконання обов’язків або зобов’язань під час підприємницької діяльності.

business name

назва підприємства. Вибір назви регулюється Законом про назви підприємств із 1985 р. Є обов’язковим оприлюднення справжніх імен та адрес керівників підприємства в документах та його приміщеннях.

business tenancy

оренда нерухомості для здійснення комерційної діяльності. Орендарі згідно з відповідними договорами користуються механізмами захисту своїх прав, передбаченими законом (зокрема на продовження терміну оренди, незважаючи на заперечення проти цього власника).

buyer

покупець.

by law

на підставі закону.

by leave of the court

з дозволу суду.

by (one's) own hand

власноручно.

by (one’s) own hand and seal

1. власноручно підписано із прикладанням печатки.

2. за підписом та печаткою.

by-law (byelaw)

вид делегованого законодавства, який використовують органи місцевого самоврядування для управління на своїй території.

Back Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2012 Marta Jenkala