F

fact

(у доказовому праві) факт, стан, подія, обставина, на відміну від думки чи висновку свідка.

factum

1. факт або виклад фактів.

2. дія, вчинок.

factum probandum

факт, який треба довести.

factum probans

доказовий факт (подається як доказ іншого факту).

failure

1. невиконання, нездійснення.

2. невдача, неуспіх, провал.

failure to maintain

невиконання зобов’язань щодо утримання (одного із членів подружжя, дитини).

failure to make disclosure

нерозкриття документів у справі однією стороною іншій стороні.

fair comment

захист у позові про дифамацію (див. defamation), що слова, які підлягають розгяду, були сказані або написані відповідачем, були відповідними та справедливими та сприяли громадським або державним інтересам.

fair dismissal

справедливе та законне звільнення з роботи (за рішенням трудового трибуналу, згідно із Законом про трудові права 1996 р.).

fair trial

право обвинуваченого або відповідача на справедливий судовий розгяд, відповідно до положень Європейської Конвенції з прав людини 1950 р. та Закону про права людини 1998 р.

false accounting

шахрайство з фінансовою звітністю.

false imprisonment

незаконне позбавлення волі (включає незаконний арешт).

false pretences

свідоме створення (словами або діями) неправильного уявлення про факти із наміром обманути.

false representation

введення в оману.

false statement

неправдива заява.

див. perjury

falsification of accounts

див. false accounting

Family Division

відділення із сімейних справ Високого суду правосуддя.

family life

право на сімейне життя, узаконене Європейською Конвенцією з прав людини 1950 р. та Законом про права людини 1998 р.

family proceedings

провадження в юрисдикції Високого суду щодо добробуту дітей та сімейних стосунків.

family provision

матеріальне забезпечення сім’ї або осіб на утриманні померлого на основі виплати коштів із його спадку, яке проводиться згідно з рішенням суду.

fast-track case management system

прискорена процедура провадження позовів щодо відшкодування збитків у розмірі 5-15 тисяч фунтів (не передбачає ускладнень, які могли б продовжити провадження).

fee

1. майново-правовий інтерес до землі, який може бути успадкований (не включає володіння на правах оренди, leasehold, див. там-то).

2. гонорар.

fee simple absolute in possession

безумовне право власності на землю.

також freehold

fee tail

вид обмеженого (в порядку успадкування) права власності на землю. Скасований Законом про право власності 1925 р.

також tailzie (Шотландія)

felony

фелонія, тяжке правопорушення (до 1967 р.).

feme covert

заміжня жінка (після одруження залежна від чоловіка та є на його утриманні). Зараз не використовується.

feme sole

незаміжня жінка; йдеться про вдів та розлучених, тобто жінок, шлюб яких визнано нечинним (анульованим) тощо.

feudal system

феодалізм; феодальна система в Англії, сформована на противагу засадам абсолютної власності на основі майново-правового інтересу до землі (tenure, див. там-то). Ця доктрина й донині існує у земельному праві.

fiduciary

1. довірена особа, тобто яка розпоряджається, напр., майном іншої особи на засадах довірчої власності.

2. довірений (про особу).

fieri facias (fi. fa.)

наказ Високого суду щодо стягнення на майно боржника.

final act

заключний акт; документ, у якому формально викладено зміст міжнародної конференції (переважно не є зобов’язальним до ратифікації сторонами).

final judgment

(у цивільному провадженні) заключне судове рішення (може бути оскаржене без дозволу суду).

financial relief

один з видів матеріальної допомоги у сімейних справах, яка може бути стягнена наказом суду.

find (not) guilty

визнати (не)винним.

finding

висновок суду.

fine

1. штраф.

2. сума, яку виплачує орендар орендодавцеві за надання або відновлення оренди.

firearm

вогнепальна зброя (за визначенням Закону про вогнепальну зброю 1968 р., та внесеними до нього поправками 1997 р.).

first offender

особа, яка вперше вчинила правопорушення.

fitness for purpose

правило, згідно з яким продавець повинен забезпечити придатність до вжитку товарів, якими торгує.

fitness to plead

процесуально дієздатний.

fixed costs

встановлені розміри судових витрат, призначені судом під час стандартних проваджень.

fixed penalty notice

судове повідомлення про стягнення штрафу встановленого розміру за певні види дорожньо-транспортних правопорушень (визначені Законом про дорожньо-транспортну безпеку 2006 р.).

fixed term

(оренда) на визначений термін.

fixture

рухоме майно, поєднане із нерухомим майном (або прикріплене до нього), яке стає його невід’ємною частиною; передається у власність разом із нерухомим майном.

flagrante delicto

(з латинської) в момент вчинення злочину (зараз застосовується переважно до подружньої зради).

football hooliganism

футбольне хуліганство. Переслідується за Законом про спортивні заходи (протидія зловживанню алкоголем тощо) 1985 р. та іншими законами.

forbearance

утримання або відмова від реалізування права або виконання дії.

force majeure

1. форс-мажор.

2. (у договірному праві) форс-мажорна обставина; зовнішня обставина, яку не можна передбачити в момент укладання договору, якої не можна уникнути, запобігти її виникненню або ж попередити її наслідки, яка не сталася з вини жодної зі сторін і яка унеможливлює виконання договору.

forcible entry

(попередньо) насильницьке вторгнення в житло, правопорушення за звичайним правом. Законом про кримінальне право 1977 р., замінене злочином застосування погроз насильства проти особи або приміщення з метою вторгнення в приміщення (using or threatening violence against people or property in order to secure entry into premises).

foreclosure

позбавлення права викупу з іпотечної застави закладеного майна боржника, який не виплатив боргу до визначеного договором (угодою) терміну.

foreman of the jury

старшина присяжних.

forensic

(про медицину тощо) судовий, який стосується судового розслідування.

foresight

передбачення в момент виконання дії імовірних наслідків (на відміну від умислу, intention).

forfeiture

втрата чи позбавлення майна або права внаслідок правопорушення чи невиконання зобов’язання.

forgery

1. фальсифікування, підроблення, підробка.

2. підробка; підроблений документ, підпис тощо (визначається Законом про фальсифікацію та підробку 1981 р.).

forum

судовий форум, місце або країна, де відбувається розгляд справи; юрисдикція.

forum non conveniens

«незручне місце розгляду справи»; доктрина приватного міжнародного права (колізії прав), яка дозволяє судові однієї юрисдикції відмовитися від розгляду справи з метою перенесення її до іншої (іноземної) юрисдикції.

forum rei

суд або юрисдикція країни, у якій виник спір.

forum shopping

маневри із вибором судового форуму (юрисдикції). Намагання передати справу на розгляд суду, рішення якого забезпечить найкращий результат.

foster parent

названий (прийомний) батько або названа (прийомна) мати.

franchise

1. (у конституційному праві) особливе право, надане Короною (також liberty).

2. (у конституційному праві) право голосу на виборах.

3. (у комерційному праві) франшиза, франшизний договір.

fraud

1. шахрайство.

2. афера.

3. махінація.

4. обдурювання.

fraudulent alienation

відчуження майна з наміром ввести в обману кредитoрів.

fraudulent conveyance

відчуження землі, вчинене без отримання матеріальної вигоди, з наміром ввести в оману покупця або затримати виплату кредиторові.

fraudulent misrepresentation

навмисне введення в оману однією стороною іншої сторони під час переговорів щодо укладення угоди, що й спричинило необхідність виконання цього.

freedom of association

свобода об’єднання (об’єднань, асоціацій).

freedom of expression

свобода висловлювання (вислову, слова).

Freedom of Information Act

Закон про свободу інформації 2000 р. Передбачає право на доступ до інформації, якою володіють публічні органи, за умови пред'явлення запиту на отримання її.

freedom of testation

свобода заповідання, право особи заповідати майно будь-кому і будь-яким чином.

freehold

фрігольд, безумовне право власності на землю та нерухоме майно.

також fee simple absolute in possession

freezing injunction

судова заборона, на підставі якої «заморожуються» активи підсудного. Попередньо Mareva injunction.

frustration of contract

непередбачене розірвання договору через неможливість його виконання.

fugitive offender

обвинувачений у скоєнні злочину в одній із країн Британської співдружності або Британських залежних територій, який, перебуваючи на території Сполученого Королівства, повинен понести кримінальну відповідальність за Законом про правопорушників, які переховуються від правосуддя 1967 р.

fundamental breach

порушення основної умови контракту.

future interest

майбутнє право на майно.

Back Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2012 Marta Jenkala